Halloween 萬「勝」滾球賽

The first-ever Halloween Lawn Bowls Tournament was held successfully on 31 October 2020 at the Club. There were 25 participating teams and the results were as follows:

草地滾球小組首次舉辦的Halloween 萬「勝」滾球賽於本年十月三十一日順利舉行。是次賽事吸引了共25隊隊伍參加。比賽結果如下:

Champion

Florence Ho / Paul Tam / Wong Chun Yat

冠軍

何尹麗英 / 譚耀波 / 黃駿逸

1st Runners-up

Tony Chok / Iris Ho / Alex Ng

亞軍

祝建平 / 何夏海燕 / 吳宇軒

2nd Runners-up

Alex Leung / Susie Cheung / Linda Pek

季軍

梁家鴻 / 張盧淑智 / 白小玲

3rd Runners-up : Angel So / Thomas Chok / Norman Lai

殿軍 : 蘇嘉希 / 祝建屏 / 黎昌海

4th Runners-up : York Mok / Kejohn Yiu / Stephen Leung

第五名 : 莫兆華 / 姚金松 / 梁健棠

5th Runners-up : Susana Shea / Virginia Chui / Annie Leung

第六名 : 佘馮嘉玲 / 徐伍素薇 / 梁霍寶珊

6th Runners-up : Cevia Hui / Charlene Kwong / Christina Chok

第七名 : 許思慧 / 鄺江笑麗 / 祝胡慧芬

7th Runners-up : Eric Cheng / Jessica Leung / Raymond Li

第八名 : 鄭逹賢 / 梁余巧英 / 李禮文

8th Runners-up : Ada Lai / Miriam Yiu / Rowina Wong

第九名 : 黎雅婷 / 姚吳淑真 / 王維蘭

9th Runners-up : Lui Chin Hong / Dominic Kwong / Peter Lui

第十名 : 呂展康 / 鄺錦強 / 呂寶森

10th Runners-up : Miranda Pun / Eva Chan / Horace Cheung

第十一名 : 潘盧端儀 / 陳秀英 / 張子如

11th Runners-up : Agnes Lo / Stephen Shea / Lugi Lee

第十二名 : 盧淑娟 / 佘綿程 / 李樹祥

12th Runners-up : May Tam / Nelson Wan / Paul Lee

第十三名 : 譚余美容 / 尹炫翰 / 李炳棠

Highlights 活動花絮